• Uzman ekibimiz sizin için
    herzaman hazır!

  • Müşterileri talepleri bizim için önemlidir,
    tamamen müşteri odaklı çalışıyoruz.

online alışveriş

Tarımsal Sulama Sistemi Nedir Avantajı


icerikimg

1.1 Sulamanın bakış açısı ve amaçları

Güvenilir ve uygun bir sulama suyu tedariki, tarımsal üretimde büyük gelişmelere yol açabilir ve bölgenin ekonomik canlılığını sağlayabilir. Birçok medeniyet, toplumlarının temelini oluşturmak ve halkının güvenliğini artırmak için sulanan tarıma bağımlıydı. Otomatik Sulama ve bahçe çim sulama sayesinde Bazıları dünyadaki toplam ekili alanın yüzde 15-20’sinin sulandığını tahmin ediyor. Bazı alanlarda sulanan ve sulanmayan verimlerden yola çıkarak, bu nispeten küçük tarım oranı, gayri safi tarımsal üretimin yüzde 3040’ına kadar katkıda bulunabilir.

Etkili agronomik uygulamalar, sulanan sistemlerin temel bileşenleridir. Toprak verimliliğinin yönetimi, kırpma seçimi ve rotasyonu ve haşere kontrolü, sulama suyunun kendisi kadar verimde artış yaratabilir. Sulama, drenaj, toprak ıslahı ve erozyon kontrolü anlamına gelir. Bu faktörlerden herhangi biri ya anlayış ya da planlama eksikliği ile göz ardı edildiğinde, tarımsal verimlilik azalacaktır. Bu noktada tarih kesinlikle kesindir.

Sulanan tarım, gelecekte bir takım zor sorunlarla karşı karşıyadır. En büyük endişelerden biri, su kaynaklarının sulama için kullanıldığı genellikle düşük verimdir. Nispeten güvenli bir tahmin, sulama için yönlendirilen suyun yüzde 40 veya daha fazlasının, derin sızma veya yüzey akışı yoluyla çiftlik düzeyinde boşa harcanmasıdır. Geri dönüş akışları, başka yerlerde kullanılabilir kaynakların bir parçası haline geldiğinden, bölgesel bağlamda su kullanımını incelediğinde bu kayıplar kaybolamayabilir. Bununla birlikte, bu kayıplar çoğu zaman su için vazgeçilen fırsatları temsil eder, çünkü suyun aşağı yönlere sapmasını geciktirirler ve neredeyse evrensel olarak daha düşük kaliteli su ürettiklerinden. Gelecekte daha belirgin sorunlardan biri, kentsel ve endüstriyel ihtiyaçlar gibi su için alternatif taleplerin büyümesidir. Bu kullanımlar su kaynaklarına daha fazla değer verir ve bu nedenle dikkati savurgan uygulamalara odaklama eğilimindedir. Gelecekte sulama bilimi şüphesiz verimliliği en üst düzeye çıkarma sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.

Dünyanın kurak bölgelerinde sulama iki temel tarımsal gereksinim sağlar: (1) bitki yetiştirmek için gerekli besinleri de taşıyan bir nem kaynağı; ve (2) topraktaki tuzları süzmek veya seyreltmek için bir su akışı. Sulama ayrıca bitki büyümesi için daha elverişli bir ortam yaratmak için toprağı ve atmosferi soğutmak suretiyle ekin alanlarına da fayda sağlar.

Sulama yöntemi, sıklığı ve süresi, mahsul verimi ve çiftlik verimliliği üzerinde önemli etkilere sahiptir. Örneğin, yüzey su altında kaldığında yıllık mahsul çimlenmeyebilir, bu da tohum yatağında kabuk oluşmasına neden olur. Ortaya çıktıktan sonra, yetersiz toprak nemi, özellikle stres kritik dönemlerde ortaya çıkarsa, verimi azaltabilir. Sulamanın en önemli amacı toprak nem rezervuarını korumak olsa da, bunun nasıl başarıldığı önemli bir husustur. Sulama teknolojisi birçok kişinin takdir ettiğinden daha karmaşıktır. Sulama biliminin kapsamının saptırma ve nakil sistemleriyle, yalnızca sulanan alanla veya sadece drenaj yollarıyla sınırlı olmaması önemlidir. Sulama, birçok teknik ve teknik olmayan disiplini kapsayan bir sistemdir.

1.2 Sulama yöntemleri ve seçimi


1.2.1 Uyumluluk
1.2.2 Ekonomi
1.2.3 Topografik özellikler
1.2.4 Topraklar
1.2.5 Su temini
1.2.6 Mahsuller
1.2.7 Sosyal etkiler
1.2.8 Dış etkiler
1.2.9 Özet


Üç geniş sulama sistemi sınıfı vardır: (1) basınçlı dağıtım; (2) yerçekimi akış dağılımı; ve (3) drenaj akış dağılımı. Basınçlı sistemler yağmurlama, damlama ve suyun basınçlı boru ağları yoluyla tarım arazilerine taşındığı ve dağıtıldığı benzer sistemler dizisini içerir. Benzersiz özelliklerle (center-pivot sprinkler sistemleri) tanımlanan birçok bireysel sistem konfigürasyonu vardır. Yerçekimi akış sistemleri, arazideki suyu serbest bir yüzey, karasal akış rejimi ile iletir ve dağıtır. Bu yüzey sulama yöntemleri de konfigürasyon ve operasyonel özelliklere göre alt bölümlere ayrılmıştır. Drenaj sisteminin kontrolü ile sulama, alt sulama, yaygın değildir, ancak kavramsal olarak ilginçtir. Nispeten yüksek miktarlarda uygulanan sulama suyu kök bölgesinden geçer ve drenaj veya yeraltı suyu akışı haline gelir. Kritik noktalardaki akışı kontrol ederek, yeraltı suyu seviyesini bitki köklerinin erişebileceği bir seviyeye çıkarmak mümkündür. Bu münferit sulama sistemleri, bu yazının kapsamı dışında olan çeşitli avantajlara ve özel uygulamalara sahiptir. Formülasyonları sırasında ilgilenmesi muhtemel sulama projelerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için her birine aşina olması gerektiğini söylemek yeterli olacaktır. Bu münferit sulama sistemleri, bu yazının kapsamı dışında olan çeşitli avantajlara ve özel uygulamalara sahiptir. Formülasyonları sırasında ilgilenmesi muhtemel sulama projelerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için her birine aşina olması gerektiğini söylemek yeterli olacaktır. Bu münferit sulama sistemleri, bu yazının kapsamı dışında olan çeşitli avantajlara ve özel uygulamalara sahiptir. Formülasyonları sırasında ilgilenmesi muhtemel sulama projelerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için her birine aşina olması gerektiğini söylemek yeterli olacaktır.

Sulama sistemleri genellikle verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve iş gücü ve sermaye gereksinimlerini en aza indirmek için tasarlanmıştır. En etkili yönetim uygulamaları sulama sisteminin tipine ve tasarımına bağlıdır. Örneğin, yönetim otomasyonun kullanımı, akış, alan toprağı ve topografik varyasyonların kontrolü veya ele geçirilmesi ve yeniden kullanımı ile debi ölçümü ve su kontrol yapılarının varlığı ve konumu tarafından etkilenebilir. Tüm sulama sistemlerinde ortak olan sorular sulamanın ne zaman yapılacağı, ne kadar uygulanacağı ve verimliliğin artırılmasıdır. Bir sulama sistemi seçiminde çok sayıda husus dikkate alınmalıdır. Bunlar bölgeden bölgeye, mahsulden mahsule, yıldan yıla ve çiftçiden çiftçiye değişecektir.

1.2.1 Uyumluluk

Bir tarla veya çiftlik için sulama sistemi, arazi hazırlama, yetiştirme ve hasat gibi diğer çiftlik işlemlerinin yanında çalışmalıdır. Büyük mekanize ekipmanların kullanımı daha uzun ve daha geniş alanlar gerektirir. Sulama sistemleri bu işlemlere müdahale etmemeli ve taşınabilir olması veya öncelikle mahsul sınırları dışında (ör. Yüzey sulama sistemleri) çalışması gerekebilir. Daha küçük ekipman veya hayvanlarla çalışan yetiştirme ekipmanı, küçük alanlar ve daha kalıcı sulama tesisleri için daha uygundur.

1.2.2 Ekonomi

Seçilen sulama sisteminin türü önemli bir ekonomik karardır. Bazı basınçlı sistem türleri yüksek sermaye ve işletme maliyetlerine sahiptir, ancak minimum işgücü kullanabilir ve su tasarrufu sağlayabilir. Kullanımları yüksek değerli kırpma desenlerine yönelir. Diğer sistemlerin inşası ve işletilmesi nispeten daha ucuzdur ancak yüksek işgücü gereksinimlerine sahiptir. Bazı sistemler toprak türü veya bir sahada bulunan topoğrafya ile sınırlıdır. Enerji, su, amortisman, arazi hazırlığı, bakım, işçilik ve vergiler gibi bir dizi yıllık maliyetin yanı sıra rehabilitasyonun bakım maliyetleri ve beklenen ömrü sulama sisteminin seçimine dahil edilmelidir.

1.2.3 Topografik özellikler

Topografi, özellikle yüzey sulama olmak üzere sulamayı etkileyen önemli bir faktördür. Genel endişe kaynağı, su kaynağının alan sınırlarına göre konumu ve yüksekliği, alanların alanı ve konfigürasyonu ve yollara, elektrik hatlarına (gaz, elektrik, su, vb.) Ve vahşi ya da yerli. Alan eğimi ve bütünlüğü, en önemli topografik faktörlerden ikisidir. Örneğin, yüzey sistemleri yüzde 0-5 aralığında muntazam kaliteler gerektirir.

1.2.4 Topraklar

Toprağın nem tutma kapasitesi, emme hızı ve derinliği seçilen sistem tipini etkileyen temel kriterlerdir. Kumlu topraklar tipik olarak yüksek emme oranlarına ve düşük toprak nemi depolama kapasitelerine sahiptir ve düşük sızma oranlarına, ancak yüksek nem depolama kapasitelerine sahip derin kil toprağından tamamen farklı bir sulama stratejisi gerektirebilir. Kumlu toprak daha sık, daha küçük su uygulamaları gerektirirken, kil toprakları daha az sıklıkta ve daha büyük bir derinlikte sulanabilir. Diğer önemli toprak özellikleri, kullanılacak sulama sisteminin türünü etkiler. Toprak ve suyun fiziksel, biyolojik ve kimyasal etkileşimleri hidrolik özellikleri ve pisliği etkiler. Topraktaki silt karışımı kabuklanma ve erodibiliteyi etkiler ve her tasarımda dikkate alınmalıdır. Toprak kabuklanma ve erodibiliteyi etkiler ve her tasarımda dikkate alınmalıdır. Toprakların dağılımı bir tarlada büyük farklılıklar gösterebilir ve bazı sulama suyu uygulama yöntemlerinde önemli bir sınırlama olabilir.

1.2.5 Su temini

Su kaynağının niteliği ve niceliği sulama uygulamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bitki su talepleri büyüme mevsimi boyunca süreklidir. Toprak nem rezervuarı, bu sürekli talebi sulama sisteminin hizmet edebileceği periyodik bir talebe dönüştürür. Nispeten küçük bir deşarjı olan bir su kaynağı en iyi, sık uygulamaları içeren bir sulama sisteminde kullanılır. Sulama başına uygulanan derinlikler, bu sistemler altında, daha az sıklıkta kullanılabilen büyük bir deşarj olan sistemlere göre daha küçük olma eğilimindedir. Suyun kalitesi kararları benzer şekilde etkiler. Tuzluluk genellikle en önemli sorundur, ancak bor veya selenyum gibi diğer elementler önemli olabilir. Kalitesiz bir su kaynağı, kaliteli olandan daha sık ve daha büyük miktarlarda kullanılmalıdır.

1.2.6 Mahsuller

Birçok mahsulün verimi, verilen miktar kadar suyun nasıl uygulandığından etkilenebilir. Sulama sistemleri nem, sıcaklık ve toprak havalandırması gibi farklı çevresel koşullar yaratır. Bitkinin farklı kısımlarını ıslatarak bitkiyi farklı şekilde etkiler, böylece yaprak yanması, meyve lekelenmesi ve deformasyonu, taç çürümesi, vb. Gibi çeşitli istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. Pirinç ise göletli koşullar altında gelişir. Bazı mahsuller yüksek ekonomik değere sahiptir ve daha fazla sermaye yoğun uygulamaların uygulanmasına izin verir. Derin köklü ürünler, düşük köklü, yüksek uygulama oranlı sistemlere sığ köklü ürünlerden daha uygundur.

1.2.7 Sosyal etkiler

Bireysel alanın sınırlarının ötesinde, sulama bir topluluk girişimidir. Bireyler, bireyler grupları ve çoğu zaman devlet, sulama sistemini bir bütün olarak inşa etmek, işletmek ve sürdürmek için bir araya gelmelidir. Tipik bir sulama sisteminde üç düzeyde toplum örgütlenmesi vardır. Sahada sisteme katılan, bireysel veya küçük, resmi olmayan bireyler grubu ve nakil ve dağıtımın üçüncül seviyesi vardır. İnformal organizasyonlar kadar basit veya sulama bölgeleri kadar karmaşık yapılarda oluşan çiftçi kolektifleri vardır. Bunlar, işletme ve bakıma ek olarak, tahsis ve uyuşmazlıkların çözümü için sorumluluk üstlenir. Ve sonra proje düzeyinde su dağıtımı ve kullanımından sorumlu devlet teşkilatı var.

Sulama sistemi tasarımcıları, sulama topluluğunun her düzeyde belki de en önemli amacının üyeleri arasında eşitliğin sağlanması olduğunu bilmelidir. Böylece sulama sisteminin her zaman olmasa da çalışması, toplumun paylaşım ve tahsisat görüşünü yansıtma eğiliminde olacaktır.

Sulama, nesiller boyunca yerel olarak sulama yapılsa bile, tarım sistemine teknolojik bir müdahale anlamına gelir. Yeni teknolojiler, yeni işletme ve bakım uygulamaları anlamına gelir. Toplum değişime yeterince adapte değilse, bazı sulama sistemleri başarılı olmaz.

1.2.8 Dış etkiler

Tarım alanı dışındaki koşullar seçilen sistem türünü etkiler ve hatta belirler. Örneğin, dövizle ilgili ulusal politikalar, yerel ekonominin belirli sektörlerinin güçlendirilmesi veya belirli endüstrilerde yeterlilik, belirli sulama sistemlerinin kullanılmasına yol açabilir. Sistem elemanlarının üretiminde veya ithalatında anahtar bileşenler bulunmayabilir veya etkin bir şekilde servis edilemez. Birçok sulama projesi dış bağışçılar ve borç verenler tarafından finanse edildiğinden, uluslararası politikalar ve tutumlar nedeniyle belirli sistem yapılandırmaları engellenebilir.

1.2.9 Özet

Çiftlik düzeyinde sulama sistemlerinin seçimini etkileyen faktörlerin daha önceki tartışmasının ayrıntılı olması amaçlanmamıştır. Sulama sistemlerinin tasarımcısı, değerlendiricisi veya yöneticisi, sulu tarımın işlev gördüğü daha geniş ortamın farkında olmalıdır. Cehalet, kötü yargıya veya yetersiz eğitime göre çok daha fazla başarısızlığa veya yetersizliğe yol açmıştır.

Bu kılavuzun geri kalanında belirli yüzey sulama konuları ele alındığından, mühendislik uygulamasının çoğunun bilimden ziyade sanat olduğu hatırlanmalıdır. Deneyim genellikle hesaplama becerisinden daha değerli bir kaynaktır, ancak her ikisine de ihtiyaç vardır. Bu, perspektifinin hemen ötesinde mükemmel uygulanabilir alternatifler bırakan zayıf bir mühendislik uygulamasıdır.

1.3 Yüzey sulamanın avantajları ve dezavantajları


1.3.1 Avantajlar
1.3.2 Dezavantajlar


‘Yüzey sulama’ terimi, suyun arazide karasal akışla dağıtıldığı geniş bir sulama yöntemi sınıfını ifade eder. Alanın bir kenarına bir akış verilir ve alanı kademeli olarak kaplar. Kapsama oranı (ilerleme) neredeyse tamamen sahadaki deşarj ile toprağa biriken sızıntı arasındaki farklara bağlıdır. İkincil faktörler arasında alan eğimi, yüzey pürüzlülüğü ve akış kesitinin geometrisi veya şekli bulunur.

Yüzey sulama uygulaması binlerce yıldır. Bugün kolektif olarak ortak sulama faaliyetlerinin yüzde 95’ini temsil ediyor. Birinci su kaynakları, basit kontrol barajları ve çiftçilerin daha sonra akışın bir kısmını tarlalarına tahsis edebileceği çeşitli yerlere su dağıtmak için bir kanal yoluyla bitişik sel düzlüğüne akar veya nehir akıntılarından geliştirilmiştir. Bu derivasyonların hizmet verdiği alçak topraklar tipik olarak kil ve silt içeriğinde yüksekti ve en verimli olma eğilimindeydi. Taşkın ovalarının yapısı nedeniyle arazi eğimi normalde küçüktü.

Dünyayı hareket ettirmek ve su pompalamak için modern ekipmanların ortaya çıkmasıyla, yüzey sulama sistemleri yayla alanlarına ve yerel nehirlerin ve akarsuların taşkın ovasından oldukça ayrı topraklara genişletildi. Bu topraklar daha değişken topraklara ve topografyalara sahip olma eğilimindedir, genellikle daha iyi drene edilir ve doğal olarak daha az verimli olabilir. Bu nedenle, bu topraklar genellikle tasarım ve işletime daha fazla dikkat gerektirir.

1.3.1 Avantajlar

Yüzey sulama hem çiftlik hem de proje düzeyinde bir takım önemli avantajlar sunmaktadır. Çok yaygın bir şekilde kullanıldığı için, yerel irrigatorler genellikle sistemin nasıl çalıştırılacağı ve bakımının yapılacağı konusunda en az düzeyde bilgiye sahiptir. Buna ek olarak, yüzey sistemleri, su kıtlığının ürün verimleri üzerindeki etkilerini takdir eden tarımcılar için genellikle daha kabul edilebilirdir, çünkü kök bölgesini yeniden doldurmak için gerekli derinliklerin uygulanması daha kolaydır.

Yüzey sulamasının ikinci avantajı, bu sistemlerin minimum sermaye yatırımı ile çiftlik düzeyinde geliştirilebilmesidir. Kontrol ve düzenleme yapıları basit, dayanıklıdır ve ahşap, beton, tuğla ve harç vb. Gibi ucuz ve kolayca temin edilebilen malzemelerle kolayca inşa edilir. Ayrıca, temel yapısal elemanlar, işletme ve bakım faaliyetlerini kolaylaştıran alanların kenarlarında bulunur. . Yüzey sisteminin ana sermaye gideri genellikle arazi derecelendirme ile ilişkilidir, ancak topografya çok dalgalı değilse, bu maliyetler büyük değildir. Yüzey sulama teknolojisindeki son gelişmeler, yağmurlama ve damlama sistemlerinin sulama verimliliği avantajını büyük ölçüde aşmıştır. Bir dizi otomatik cihaz, işgücü gereksinimlerini kabaca eşitler. Yüzey ve basınçlı yöntemler arasındaki büyük denge, etkili yerçekimi dağılımı ve basınçlandırma enerjisi için arazi tesviye göreceli maliyetlerinde yatmaktadır. Yüzey sulama sistemleri için enerji gereksinimleri yerçekiminden gelir. Bu günümüz ekonomisinde önemli bir avantajdır.

Yüzey sistemlerinin bir diğer avantajı, iklim ve su kalitesi özelliklerinden daha az etkilenmeleridir. Orta rüzgarlar bile sprinkler sistemlerinin etkinliğini ciddi şekilde azaltabilir. Çökeltiler ve diğer kalıntılar, damlama sistemlerinin etkinliğini azaltır, ancak aslında yüzey sistemlerinin performansına yardımcı olabilir. Tuzluluk, yüzey basınçlı sulama altında bu basınçlı sistemlerden herhangi birinden daha az problemdir.

Bahsedilebilecek münferit bölgelere özgü başka avantajlar da vardır. Yüzey sistemleri daha az sıklıkta, daha belirsiz ve oran ve süre bakımından daha değişken olan su kaynaklarından daha iyi yararlanabilir. Yerçekimi akış sistemi oldukça esnek, nispeten kolay yönetilen bir sulama yöntemidir.

1.3.2 Dezavantajlar

Her tasarımcı ve irrigator ile yüzleşen yüzey sulamasının bir dezavantajı vardır. Suyu tarlada taşımak için kullanılması gereken toprak, hem mekansal hem de zamansal olarak oldukça değişken özelliklere sahiptir. Sulamadan hemen önce veya sırasında hemen hemen tanımlanamaz hale gelirler. Bu, birincil tasarım değişkenlerinden en az ikisinin, deşarj ve uygulama zamanının, sadece saha düzeni aşamasında değil, aynı zamanda her yüzey sulama olayının başlatılmasından önce irrigatör tarafından da değerlendirilmesi gereken bir mühendislik problemi yaratır. Bu nedenle, yeni nesil yüzey sulama yöntemlerinin yağmurlama ve damlama sistemlerine çekici alternatifler olması mümkün olmakla birlikte, bunların ilişkili tasarım ve yönetim uygulamalarının tanımlanması ve uygulanması çok daha zordur.

Gerekmese de, yüzey sulama sistemleri su uygulamada tipik olarak yağmurlama veya damlama sistemlerinden daha az verimlidir. Birçoğu daha ağır topraklara sahip alçak arazilerde bulunur ve bu nedenle, yeterli drenaj sağlanmazsa su basması ve toprak tuzluluğundan daha fazla etkilenme eğilimindedir. Tarla yüzeyinin bir nakil ve dağıtım tesisi olarak kullanılması ihtiyacı, alanların mümkünse iyi derecelendirilmesini gerektirir. Arazi tesviye maliyetleri yüksek olabilir, bu nedenle yüzey sulama uygulaması halihazırda küçük, eşit eğimli arazilerle sınırlı olma eğilimindedir.

Yüzey sistemleri emek-yoğun olma eğilimindedir. Bu emeğin aşırı vasıflı olması gerekmez. Ancak, yüksek verim elde etmek için, sulama cihazının uyguladığı sulama uygulamalarının dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. Suyun tarladaki ilerlemesi daha geniş alanlarda izlenmeli ve girişi uygun zamanda sonlandırmak için iyi muhakeme gerekmektedir. Kötü karar veya tasarımın bir sonucu, düşük verimliliktir.

Yüzey sulama yöntemlerinin bazen önemli bir dezavantajı, çeşitli mahsullerin büyüme mevsiminde erken ve geç hafif, sık sulama yapılmasıdır. Örneğin, ilk sulamadan sonra ve mahsullerin çimlenmesinden önce kabuk oluşumunun meydana geldiği ağır kireçli topraklarda, kabuğu yumuşatmak için hafif bir sulama verimi önemli ölçüde artıracaktır. Yüzey sulama sistemlerinde bu, sahaya arz kolay bulunmadığı veya uygulanan minimum derinliklerin çok fazla olacağı için uygulanabilir veya pratik olmayabilir.


0539 951 3191
Bize Ulaşın

İlgili ürün ve diğer Ürün Listemiz, ve Online Sipariş vermek için, E-ticaret sitemizi ziyaret edebilirsiniz.